ENGINYERIA

Serttec elabora projectes dins dels següents àmbits.

Obra civil

 • Urbanitzacions

 • Plans Parcials

 • Carreteres, camins i vials

 • Estacions depuradores d’aigües residuals

 • Plantes potabilitzadores

 • Aixecaments per estudis topogràfics

 • Elements de contenció

Edificació industrial i comercial

 • Naus industrials

 • Complexos comercials

 • Pavellons esportius

 • Parcs logístics

 • Captació de sòl residencial i industrial

Instal.lacions

 • Electrificació: alta i baixa tensió

 • Protecció contra incendis

 • Instal.lacions de gas

 • Climatització

 • Extracció i ventilació

 • Sanejament

 • Abastament d’aigua potable

 • Aire comprimit

 • Energies renovables

 • Emmagatzematge de productes químics, petrolifers, GLP, GN …